อิหม่าม ดีเด่น!! ปลื้มปิติ ได้เข้าเฝ้าในหลวง ขอตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยึดกม.ประเทศ

84

“อิหม่าม” ดีเด่น ยะลา ปลื้ม ปิติ เตรียมเข้ารับรางวัลพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเดินหน้าให้ลูกบ้านวางตัวตามแนวทางอิสลาม ปฏิบัติตามระเบียบกฏหมาย ยืนยันชาวมุสลิม ในเมืองรามัน รนักชาติ ศาสนา และ พระมหากษตริย์ เช่นเดียวกับคนไทยทั้งประเทศ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นขวัญกำลังใจ กระตุ้นให้ชาวไทยมุสลิมนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้อิหม่ามมีความเข้าใจทางราชการ เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดละ 5 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ จังหวัดปัตตานี

นายมือเส๊าะ หะนะกาแม อิหม่ามมัสยิดนูรุลอิสลาม หมู่ที่ 4 บ้านตะโล๊ะมีแย ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการคัดเลือก กล่าวถึงความรู้สึกที่จะได้รับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ว่า ภูมิใจเป็นที่สุดที่จะได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานในครั้งนี้ ซึ่งในฐานะที่เป็นอิม่ามหน้าที่โดยตรง คือ จะทำอย่างไรที่จะให้ลูกบ้านศรัทธาต่ออัลลอฮ และให้ปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายของประเทศไทย สิ่งนี้คือเรื่องที่ต้องทำ และสุดท้ายยืนยันว่าประชาชนในตำบลกาลอ อำเภอรามัน ทุกคนรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามที่ผลปฏิบัติงานดีเด่นในระดับจังหวัดประกอบด้วย หน้าที่ความรับผิดชอบของอิหม่าม ด้านการศาสนา ละหมาดยุมเอาะอ์ 5 เวลา สอนหลักคำสอนเผยแพร่ หรือ อบรมหลักศาสนบัญญัติให้ความรู้แก่สัปปุรุษ และ ประชาชนในหมู่บ้านถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งประกอบศาสนกิจ ให้การดูแลความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณมัสยิด รณรงค์ไม่สูบบุหรี่บริเวณมัสยิด เป็นต้น