กยท. ลงนาม!! MOU อสส.ดัน ธุรกิจ วิจัย สร้าง”นวัตกรรมยาง”ช่วยเกษตกร

30

กยท. ร่วมกับ อสส. ลงนาม MOU ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและงานวิจัย เน้นสร้าง “นวัตกรรมยาง” ใช้ในกิจการสวนสัตว์ เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ ควบคู่ การพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อบริการประชาชน

วันที่ 13 ม.ค.64 ​นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและการดำเนินงานด้านวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านยางพารา ที่ สนับสนุนการดำเนินงานและเป็นประโยชน์ต่อกิจการขององค์การสวนสัตว์

อาทิ เฝือกช้าง จากยางพารา ถือเป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่ง นอกจากดำเนินงานด้านวิจัยแล้ว ยังส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน เพื่อเผยแพร่และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางและสินค้าบริการต่างๆ ผ่านสถานที่ตั้งของ อสส. ให้เป็นที่รู้จักและทั่วถึงในวงกว้างมากขึ้น

นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กก.อสส. รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ หน่วยงานทั้งสองตกลงร่วมมือกัน ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและการดำเนินงานด้านวิจัย รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงาน ตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพและยึดถือประโยชน์ของหน่วยงานทั้งสองเป็นหลัก

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมกาพัฒนาด้านธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยยางพารา ผลิตภัณฑ์จากยางพารที่ใช้ในกิจการของ อสส. การใช้ทรัพยากรและความสามารถดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานทั้งสองให้เกิดประโยชน์สูงสุด