ครม. เยียวยา!! ชาวประมงพื้นที่จชต.จัดซื้อเรือประมง ช่วยชาวบ้านทำปะการังเทียม

467

ชาวประมง3จชต. ได้เฮ! ครม.มีมติ รับทราบข้อเสนอ ศอ.บต. ทำตามข้อสรุปของ คณะกก.ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)ให้ เยียวยา ชาวประมงในพื้นที่ปัตตานี ด้วยการจัดซื้อ เรือประมง 304 ลำ และ จัดทำประการังเทียม วงเงิน 844.2649 ล้านบาท

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 26 มกราคม 2564 มีมติรับทราบตามที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ตาม พ.ร.บ.บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563 มาตรา 7 (6) ที่บัญญัติให้ กพต. มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเขตจชต.ต่อ ครม. มีสาระสำคัญ คือ ได้พิจารณาโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ในพื้นที่จชต.เป็นกรณีเร่งด่วน สำหรับการจัดทำปะการังเทียมพื้นที่ชายฝั่งทะเล

มติ กพต.เห็นชอบให้มีการจัดซื้อเรือประมงจำนวน 622 ลำในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 – 2565 และอนุมัติกรอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ไม่เกิน 1,424.6638 ล้านบาท โดยให้ ศอ.บต. กรมประมง กรมเจ้าท่า และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการ

นอกจากนี้ครม.ยังได้มีมติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงินไม่เกิน 844.2649 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 304 ลำ และเรือเป้าหมายตามข้อเสนอของสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี เพื่อนำไปจัดทำปะการังเทียมในพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ส่วนเรือที่เหลือของพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล และนราธิวาส รวม 318 ลำ ให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ ศอ.บต. กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

กรณีดังกล่าว เกิดจากปัญหา IUU Fishing ที่กลุ่มประเทศ EU ได้กดดันให้รัฐบาลไทยปรับปรุงแก้ไขปัญหาประมงตั้งแต่ปี 2557 ทำให้เรือประมงไทยล่มสลาย และเจ้าของเรือประมงจำนวนมาก ได้ร้องขอให้รัฐบาลช่วยรับซื้อเรือประมงเพื่อไปทำประการัง อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ

คณะอนุกรรมาธิการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ กมธ.การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของวุฒิสภา ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงพื้นที่ 3 จชต.ปี 2563 และได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยหารือกับศอ.บต.อย่างจริงจัง จนกระทั่งได้มติครม.ในท้ายที่สุด

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ผู้ช่วย นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า อย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมขนาดใหญ่มหึมาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น พวกเราทุกคนยังต้องมีสมาธิและใช้ปัญญาในการพิจารณาที่จะหยิบยกและคัดสรรประเด็นปัญหาสำคัญๆของพี่น้อง 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างใคร่ครวญและด้วยความรอบครอบ เพราะเราไม่สามารถแก้ปัญหาทุกปัญหาได้หมด แต่ประเด็นที่เป็นปัญหาใจกลางของพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องได้รับเลือกขึ้นมาก่อน