ร่วมกิจกรรมอาสา!! “เจ้าคุณพระสินีนาฎ” ฝึก CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

26

“เจ้าคุณพระสินีนาฏ” ร่วมกิจกรรมจิตอาสา-ฝึกCPR เพื่อนำความรู้ไปใช้ ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 64 เพจเฟซบุ๊ก จิตอาสาพระราชทาน ได้โพสต์ภาพ “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support ( CPR AED Choking ) “ ณ โรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary resuscitation: CPR) การช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) ให้เกิดความชำนาญ เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ( AED ) เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลตามกฎหมาย ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ใช้ได้ ทำให้สถานการณ์การรอดชีวิตภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) นอกโรงพยาบาลของประเทศไทยอยู่ในอัตราที่ต่ำมาก ประมาณร้อยละ 2 ขณะที่ในสหรัฐอเมริการ้อยละ 48 และในประเทศส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 จึงจำเป็นต้องเพิ่มการฝึกอบรมประชาชน บุคลากรที่ฝึกสอน อุปกรณ์การสอน เช่น หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และเพิ่มจำนวนและการกระจายเครื่อง AED ที่มีอยู่ในประเทศไทยให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนผ่านการฝึก CPR ให้ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้