โพล ฟันธง!! ชาวกทม.อยากได้ ผู้ว่าฯกทม. จากผู้สมัครอิสระ

52

“นิด้าโพล” สำรวจความเห็นชาว กทม.ต่อการเลือกตั้ง ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯกทม. พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66 คนกรุงอยากได้ผู้ว่าฯอิสระ ไม่สังกัดพรรค ขณะที่ รองลงมา ร้อยละ 17.11 อยากได้บุคคลที่มาจากพรรคการเมือง

วันที่ 7 มี.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงที่มาของผู้ว่าฯ กทม. ที่ประชาชนอยากได้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.00 ระบุว่า ผู้ว่าฯ กทม. อิสระ รองลงมา ร้อยละ 17.11 ระบุว่า ผู้ว่าฯ กทม. ที่สังกัดพรรคการเมือง ร้อยละ 14.30 ระบุว่า อย่างไรก็ได้ และร้อยละ 2.59 ระบุว่า ผู้ว่าฯ กทม. ที่สังกัด กลุ่มการเมือง

ด้านปัญหาที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแก้ไขมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.01 ระบุว่า ปัญหาการจราจร รองลงมา ร้อยละ 35.29 ระบุว่า ปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ร้อยละ 33.84 ระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง น้ำเสีย ร้อยละ 31.18 ระบุว่า ปัญหา น้ำท่วม ร้อยละ 24.18 ระบุว่า ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ ร้อยละ 20.15 ระบุว่า ปัญหาเรื่องขยะและ ความสะอาด ร้อยละ 20.00 ระบุว่า ปัญหาถนน/ทางเท้า ชำรุด ร้อยละ 9.20 ระบุว่า ปัญหาหาบเร่ แผงลอย ร้อยละ 8.67 ระบุว่า ปัญหาการศึกษา ร้อยละ 8.14 ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ร้อยละ 5.63 ระบุว่า ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน และร้อยละ 0.46 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาไฟริมทางไม่เพียงพอ และปัญหาคนเร่ร่อน

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 29.96 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 22.43 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 15.51 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อันดับ 4 ร้อยละ 7.68 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 4.49 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 6 ร้อยละ 4.26 ระบุว่าเป็น น.ส. รสนา โตสิตระกูล และผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 7 ร้อยละ 3.35 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 8 ร้อยละ 3.27 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 9 ร้อยละ 2.66 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 10 ร้อยละ 1.75 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 0.23 ระบุว่า เฉย ๆ