ม.อ.โพล ชี้ต้นปี 2560 ชาวใต้ความสุขเพิ่มพังงาอันดับ 1 จ.สงขลา ปัตตานีรั้งท้ายของภาค

328

ม.อ.โพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจด้านความสุขของประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้  เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสอบถามประชาชนจำนวน 2,265 คน  ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560  เกี่ยวกับความสุขใน 6 ด้านคือ ความสุขที่เกิดจากความพึงพอใจในชีวิต ความสุขที่เกิดจากการไม่มีทุกข์ ความสุขที่สามารถเผชิญกับปัญหา ความสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่น ความสุขที่เกิดจากครอบครัว และ ความสุขที่เกิดจากสังคมพบว่า เมื่อเปรียบเทียบจากการเก็บข้อมูลในความสุขของชาวภาคใต้ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา คือเดือนมิถุนายน 2559  และเดือนตุลาคม 2559   ความสุขของประชาชนชาวภาคใต้จากการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560  มีมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเดือนตุลาคม 2559 เป็นเดือนที่มีความสุขน้อยที่สุด

ทั้งนี้ พบว่าต้นปีนี้จังหวัดที่ประชาชนมีความสุขสูงสุดในภาคใต้คือจังหวัดพังงา ตามด้วยจังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดระนอง ในขณะที่จังหวัดที่ประชาชนมีความสุขน้อยที่สุด คือ  จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดชุมพร ตามลำดับ  และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่คนจังหวัดสตูลมีความสุขที่สุดในขณะที่ประชาชนจังหวัดภูเก็ตมีความสุขน้อยที่สุด

เมื่อแยกเป็นแต่ละองค์ประกอบพบว่า ปี 2560  ประชาชนจังหวัดพังงามีความสุขที่เกิดจากความพอใจในชีวิต ความสามารถในการเผชิญปัญหา และการได้ช่วยเหลือผู้อื่นมากที่สุด ชาวจังหวัดชุมพรมีความสุขจากการไม่มีทุกข์มากที่สุด ประชาชนชาวจังหวัดตรังมีความสุขที่เกิดจากครอบครัว และสังคมมากที่สุด

และหากวิเคราะห์ตามตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า เพศหญิงมีความสุขมากกว่าเพศชาย กลุ่มประชาชนอายุต่ำกว่า 12 ปี คนมีการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กลุ่มประชาชนระดับรายได้มากกว่า 15,000 บาท และกลุ่มอาชีพทำงานรัฐวิสาหกิจ มีความสุขมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ตอบคำถามกลุ่มเดียวกัน

ขอขอบคุณ บทความข่าวและภาพประกอบจาก : http://www.gimyong.com