ครม.อนุมัติ14ล.ให้ รร.อิสลาม ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ

47

ครม. อนุมัติหลักการ อุดหนุนทางการเงิน ให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพิ่มเติมจำนวน 3 แห่ง 14 ล้านบาท

วันที่ 15 มิ.ย. 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)อนุมัติหลักการ ในการอุดหนุนทางการเงินและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพิ่มเติมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนดาราวิทยา โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม  และ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา ปีงบประมาณ 2565-2567

ทั้งนี้ เพื่อให้การอุดหนุน ด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน โดยตั้งงบประมาณเป็นรายปี ซึ่งได้ประมาณการรายจ่ายไว้ ดังนี้ ปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 3,930,000 บาท ปี 2566 วงเงิน 6,175,000 บาท และ ปี 2567 วงเงิน 4,230,000 บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14,335,000 บาท