โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “ณัฐวุฒิ สันหลี” ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

70

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ณัฐวุฒิ สันหลี” ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

วันที่ 28 มิ.ย.2564 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมนึก เหมประพันธ์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.2556 แต่เนื่องจาก นายสมนึก เหมประพันธ์ ได้ทำหน้าที่ครบวาระแล้ว กระทรวงมหาดไทย จึงเสนอขอให้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ สันหลี ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

แต่โดยที่ได้มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว เห็นว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง ผู้สมควรดำรวงตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยดังกล่าว เป็นไปคตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว และ สำรนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลกระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ได้มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ สันหลี ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี