กอจ.แม่ฮ่องสอน ได้รางวัลองค์กรมาตรฐานจากกรมการปกครอง

757

กอจ.แม่ฮ่องสอนรับรางวัลการปฏิบัติงานองคกร์ได้มารตฐาน

ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบวุฒิบัตรบัตรให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2558 อยู่ในระดับมาตรฐาน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  โดยนายชาติชาติ น้อยสกุล อิหม่ามมัสยิดนุรูลตักกวา รองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้รับมอบ