กอจ.ยะลา ไล่ออก 5 โต๊ะอิหม่ามมัสยิด ละหมาดอีดอัฎฮา ไม่ตรงประกาศ สำนักจุฬาฯ

290

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ออกประกาศ ไล่ออก 5 โต๊ะอิหม่ามมัสยิด ที่ ละหมาดอีดอัฎฮา ไม่ตรงประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมีคำสั่งให้พ้นตำแหน่ง เมื่อ 3 ก.ย.65

นายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ได้จัดประชุม ครั้งที่12/2565 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 เพื่อพิจาณาให้ความเห็นชอบให้กรรมการประจำมัสยิด พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 5 ราย อันเนื่องมาจากการละเมิดระเบียบ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการดำเนินงานและควบคุมดูแล การบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจำงหวัด และ คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เรื่อง การกำหนดวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม พ.ศ.2559 องค์กรศาสนาอิสลาม คณะกรรมการ กรรมการ หรือ ผู้ใดจะละเมิดมิได้

ที่ประชุมมีมติให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ พ้นจากตำแหน่ง คือ
1.นายอาซิ หะยีสะมะแอ อิหม่ามประจำมัสยิดมีอาร์ดิลมุสลีมีน 2.นายมะหะมะสุกรี มะเซ็ง อิหม่ามประจำมัสยิด นูรุลมุฮาญีรีน 3.นายอาหะมะ ซาและ คอเต็บ ประจำมัสยิดนูรุลฮูดา กำปงปายอ 4. นายมูซครีย์ มะหลี บิหลั่นประจำมัสยิดนูรุลฮูดา 5.นายหะรง สะกะแย อิหม่ามประจำมัสยิดดารุนนาอีม

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2565 เป็นต้นไป อนึ่ง กรรมการอิสลามประจำมัสยิดซึ่งพ้นจากตำแหน่ง มีสิทธิที่จะร้องคัดค้านต่อ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ภายในเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง