รำลึกถึง’ศ.ดร.พญ.มาลินี วงศ์พานิช’ แพทย์มุสลิมผู้ก่อตั้งภาควิชาชีวอนามัยฯ ม.มหิดล

708

ชีวประวัติ ศ.ดร.พญ.มาลินี (อมรทัต) วงศ์พานิช ผู้ก่อตั้งภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แห่งแรกในประเทศไทย

ในคำไว้อาลัยจากเอกสารแจกในงานพิธีศพ ณ มัสยิดดารอส สอาดะห์ ปากลัด พระประแดง สมุทรปราการ เวลา 15.00 น. วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2545 ให้รายละเอียดไว้ว่า

ศ.ดร.พญ.มาลินี (อมรทัต) วงศ์พานิช หรือ ฮัจญะห์ มาเรียม อะมัน เป็นบุตรคนที่แปดของนายมะหมัด ซาเลย์ และนางวัน อะมัน จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยา ชั้นเตรียมอุดมศึกษาและแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างเป็นนิสิต พญ.มาลินี เป็นผู้มีความสามารถในการแสดงละครวิทยุ โดยได้จัดตั้งคณะเจษฎาเพื่อแสดงละครที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุ ปณ.

พญ.มาลินี ได้ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยชิคาโก จนจบปริญญาโทด้าน Medical Education และด้านสาธารณสุขศาสตร์ และโรคเขตร้อน (M.M.P.H.) ปริญญาเอกด้านสุขภาพแรงงานอุตสาหกรรม (D.I.H.) และประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการวางแผนครอบครัว และด้านเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ พร้อมทั้งวุฒิบัตรด้านอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์เขตร้อน

เมื่อกลับมาทำงานที่เมืองไทย ท่านได้สร้างผลงานที่สำคัญเอาไว้มากมาย ได้แก่ การจัดทำหลักสูตรอาชีวอนามัยระดับปริญญาตรี และปริญญาโทขึ้นในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งการจัดตั้งหน่วยงานติดตามตรวจสอบสุขภาพผู้ใช้แรงงานโดยร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นกรรมการคัดเลือกโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย และกรรมการของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และกรรมการอื่นๆ อีกหลายสถาบัน

ท่านได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยอื่นๆ นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยมหิดลอีกหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลของรัฐ คือโรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ีและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ.พญ.มาลินี ยังใช้เวลานอกเหนือจากการสอนทำงานวิจัยโดยความร่วมมือกับคณาจารย์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น เช่น วิจัยสภาพการทำงานของแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย
และญี่ปุ่น การวิจัยเกี่ยวกับฝุ่นฝ้ายในปอด การเคลื่อนไหวและท่าทางในการทำงานของแรงงานในประเทศเอเชียต่างๆ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพการทำงาน

นอกจากนั้น ท่านยังได้ทำการแปลหนังสือทางวิชาการ ไว้อีกประมาณ 30 เล่ม หนังสือที่ ศ.พญ.มาลินี ได้รับรางวัลการแปลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คือเรื่อง “การตายและภาวะใกล้ตาย” และเรื่อง “จิตสลาย”

ข้อมูล สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย