โปรดเกล้าฯ กรรมการกลางอิสลามฯ 2 คนสุดท้าย หลังมท.ใช้เวลาตรวจสอบเกือบ 2 ปี

2877

กระทรวงมหาดไทย ใช้เวลาเกือบ 2 ปี ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ได้รับการเลือกเป็น กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เนืองจากมีการร้องเรียนคุณสมบัติิ และถวายฎีกา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ตามที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ราย ประกอิบด้วย นายสมัย เจริญช่าง และด.ต.โกมล ดุมลักษณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นต้นไปนั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้สำนักองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาดปรดเกล้าฯ และได้รับแจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งตามที่เสนอ ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2562 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทั้งนี้ การเลือกตั้ง คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ดำเนินมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 หรือเมื่อเกือบ 2 ปีที่แล้ว แต่มีการร้องเรียนและถวายฎีกาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 6 คน อาทิ ผู้แทนจากจ.เชียง จ.ราชบุรี จ. ปทุมธานี เป็นต้น ทำให้ต้องใช้เวลาตรวจสอบนานกว่า 1 ปี โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 4 จำนวน 4 คน และล่าสุด ทรงโปรดเกล้าฯ 2 คนสุดท้าย ทำให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนด