โปรดเกล้าฯ กรรมการกลางอิสลามฯ 2 คนสุดท้าย หลังมท.ใช้เวลาตรวจสอบเกือบ 2 ปี

2673

กระทรวงมหาดไทย ใช้เวลาเกือบ 2 ปี ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ได้รับการเลือกเป็น กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เนืองจากมีการร้องเรียนคุณสมบัติิ และถวายฎีกา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายปัญญาพล