ผช.เลขาฯ ศอ.บต. ต้อนรับ ปธ.ซากาด คณะกก.อิสลามฯ ลงพื้นที่ เยี่ยม ราษฎร จชต.

23

ปธ.ฝ่ายซากาดฯ คณะกก.อิสลามแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ชาวบ้าน จชต.พร้อมร่วมประชุม ศอ.บต.หาแนวทาง ช่วยเหลือ พัฒนา และ เติมช่องว่าง ให้เกิดความสันติสุข  เร่งสนับสนุน ศูนย์ประสานงานเด็กกำพร้า

นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมต้อนรับ นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 16 พ.ย.62ในโอกาสเดินทางเยี่ยมเยียน และหารือแนวทาง การขับเคลื่อนกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคม โดยมีผู้แทนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) จำนวน 30 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ จชต.ให้ความสำคัญถึงแผนการาช่วยเหลือด้านต่างๆ อาทิ การสร้างบ้านสุขใจ ให้ชาวบ้านที่ยากจน , มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า , การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนเปราะบาง และการสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือการทำงานระดับพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นางอลิสรา มะแซ กล่าวว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่อำนวยการ บริหารจัดการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเติมช่องว่าง เสริมการทำงานให้เกิดความต่อเนื่อง เร่งรัด ผลักดัน ด้านต่างๆ  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ประสานงานเด็กกำพร้า และ การจัดตั้งพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยพร้อมสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วย