ร้องถอดถอนกอ.ปทุมธานี 12 คน ออกจากตำแหน่ง กระทำขัดต่อกฎหมาย

774

ร้องประธานกก.กลางอิสลามฯ ถอดถอนกอ.ปทุมธานี 12 คน ออกจากตำแหน่ง ระบุมีมติตั้งอิหม่ามขัดต่อกฎหมาย สร้างความเสียหายต่อ กอ.ปทุมธานีและส่วนราชการ 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 นายมูหมัด รักธรรม สัปบุรุษและกรรมการมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าใหม่เจริญ) อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ขอให้ถอดถอนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี 12 ราย กรณี จัดเลือกตั้งอิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิดโดยมีรายชื่อซ้ำซ้อน ซึ่งขัดต่อกฎหมาย

นายมูหมัด ระบุในหนังสือว่า การขอให้ถอดถอนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี 12 คน เนื่องจากมีพฤติกรรมกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ทำให้องค์กรคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี และส่วนราชการเสียหาย

โดยมีรายละเอียด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ได้มีการประชุม กอ.ปทุมธานี ซึ่งผู้ถูกต้อง 1-12 คน ดำรงตำแหน่งอยู่ มีมติแต่งตั้งให้นายสุเทพ มะหะหมัด เป็นอิหม่ามประจำมัสยิดญ่าเมี๊ยะออัตตักว่า ขณะที่นายสุเทพ ยังเป็นสัปบุรุษมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ซึ่งตามพ.ร.บ.การบริหารกิจการอิสลามฯ มาตรา 4 กำหนดให้บุคคลจะเป็นสัปบุรุษเกินกว่า 1 มัสยอดไม่ได้ มาตรา 31(5) กพหนดว่า อิหม่ามต้องเป็นสัปบุรุษของมุสยิดนั้น เพราะฉะนั้น นายสุเทพ จึงขาดคุณสมบัติการเป็นอิหม่าม การที่กอ.ปทุมธานี มติของกอ.ปทุมธานี จึงขัดกับกฎหมาย จึงขอให้คณะกรรมการกลางอิสลามฯ พิจารณาถอดถอน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี 12 คน ออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ การที่นายมูหมัด ร้องเรียนให้ถอดถอนกอ.ปทุมธานี เนื่องจากมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถโอนที่ดินบริจาคจำนวน 3 ไร่ได้ เพราะไม่มีบิหล่านและไม่สามรถเลือกตั้งได้ จากรายชื่อสัปบุรุษที่ซ้ำซ้อนกัน โดนอิหม่ามเกรงว่า จะเกิดปัญหาข้อกฎหมายในอนาคต จากนายสุเทพ มีรายชื่อเป็นสัปบุรุษของมัสยิดโดยไม่ได้ลาออกให้ถูกต้อง