รายอ บารู กีตอ : ภาพความประทับใจเสด็จเปิดงานเมาลิดกลางฯ 1438

100

รายอ บารู กีตอ

 

 

ภาพแห่งความประทับใจ

เสด็จเปิดงานเมาลิดกลาง 1438

วันที่ 8 เมษายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1438 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานฯ และคณะกรรมการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสร็จ

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของนบีมูฮัมหมัด ศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม และถวายพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแด่พสกนิกรไทยอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยปีนี้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 55 โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานโล่ห์รางวัลแด่นายฮาซัน สาเมาะ เยาวชนชาวปัตตานี อายุ 18 ปี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการท่องจำอัลกุรอ่านนานาชาติจากประเทศซูดาน ซึ่งมีผู้เข้าทดสอบ 74 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก ที่สามารถท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านได้ทั้งหมด 6,236 โองการ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอย่างมาก
ในระหว่างพิธีในขั้นตอนการขอดุอาว์ พระองค์ทรงยกพระหัตถ์ตามแบบอย่างที่มุสลิมปฏิบัติสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานและที่ชมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศอีกครั้ง หลังเสร็จพระราชพิธี พระองค์เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการต่างๆ ที่มุ่งเน้นกิจกรรมด้านการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตามหลักศาสนาอิสลาม อันจะนำพาชีวิตไปสู่ความสุข ความสำเร็จทั้งด้านสังคมและจิตวิญญาณ ได้แก่ พระมหากรุณาธิคุณในหลวงสองรัชกาลกับพสกนิกรไทยมุสลิม

นิทรรศการอัลกุรอ่าน 1,137 ปี ที่ค้นพบในราชอณาจักรไทย และอายุมากเป็นรองจากที่แสดงในพิพิธภัณฑ์ลอนดอน นิทรรศการดิจิตัล ฮาลาล 4.0 และนิทรรศการฮาลาลล็อค (Halal Lock) และแบบจำลองศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรกิจกรรมสตรี เป็นต้น
ระหว่างทอดพระเนตรนิทรรศการพระองค์ทรงตรัสถามด้วยความสนพระราชหฤทัยในรายละเอียดของนิทรรศการ ตลอดระยะเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินทรงแย้มพระสรวลและยกพระหัตถ์ให้กับพสกนิกรที่มารอต้อนรับเป็นระยะๆ ทรงใช้เวลาเสด็จพระราชดำเนิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง เสด็จพระราชดำเนินกลับเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. สร้างความประทับใจกับมุสลิมที่รอรับเสด็จอย่างสุดซึ้ง
“มีความปิติยินดีที่ได้ร่วมแสดงความกตัญญูต่อนบีมูฮัมหมัด”
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชดำรัสเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย มีใจความว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมงานเมาลิดกลางในปีนี้ และขอขอบใจในไมตรีของทุกท่านที่แสดงต่อข้าพเจ้าในโอกาสนี้”
“ศาสนาทุกศาสนาต่างก็มีหลักธรรมคำสอนสำหรับเป็นหลักให้ผู้เคารพนับถือได้ยึดถือปฏิบัติ ทั้งที่ส่วนข้่อปฏิบัติทางจิตใจและข้อปฏิบัติในการครองชีวิตและการอยู่กันในสังคม หลักธรรมในศาสนาเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งแก่บุคคลและสังคมส่วนรวม เพราะทำให้บุคคลที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนเคารพนับถือ มีชิวิตที่เป็นปรกติ มั่นคงสวัสดี และทำให้สังคมที่เป็นสังคมของทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกสงบ หลักธรรมคำสอนนั้นๆ ยิ่งปรากฏแพร่หลายมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์กว้างขวางขึ้นเพียงนั้น
ข้าพเจ้าจึงมีความปิติเต็มใจที่ได้มาร่วมในงานที่ท่านจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยเห็นว่าเป็นกุศลกิจอันประเสริฐเพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูต่อท่านนบีมูฮัมหมัด ผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาอิสลามแล้ว ยังเป็นการประกาศหลักธรรมของศาสนาของศาสนาที่มีผู้นับถือทั่วโลกได้ประจักษ์แพร่หลายด้วย”

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับที่ 64 ประจำเดือนเมษายน 2560